pendik escort atasehir escort maltepe escort bypass shell url tara salpazarı
Warszawa: MODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. KIELECKIEJ 27 W WARSZAWIE W ZAKRESIE ELEWACJI I WEJSCIA GŁÓWNEGO - II
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 sierpnia 2012 13:15
Warszawa: MODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. KIELECKIEJ 27 W WARSZAWIE W ZAKRESIE ELEWACJI I WEJSCIA GŁÓWNEGO - II

 

Numer ogłoszenia: 299454 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów , ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8569745, faks 022 5417270.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmokotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. KIELECKIEJ 27 W WARSZAWIE W ZAKRESIE ELEWACJI I WEJSCIA GŁÓWNEGO - II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: MODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. KIELECKIEJ 27 W WARSZAWIE W ZAKRESIE ELEWACJI I WEJŚCIA GŁÓWNEGO - II UWAGA : 1) REALIZACJA ROBÓT W BUDYNKU OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 2) REALIZACJA ROBÓT W CZYNNEJ PRZYCHODNI . Zakres robót: - roboty demontażowe - dostawa i montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej zewnętrznej - izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych - wykonanie schodów zewnętrznych - montaż/demontaż rusztowań - renowacja i konserwacja cokołu i schodów z lastriko - renowacja i malowanie elewacji - remont balkonu - okładziny zewnętrzne gres - dostawa , montaż i uruchomienie zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Przedmiot zamówienia opisany jest przez : 1. rysunki techniczne 2. przedmiar robót 3. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania w obiektach służby zdrowia. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty budowlane, roboty instalacyjne w budynkach oraz roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - do 30 % wartości zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.31.31.00-5, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu każdy z Wykonawców jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.08.2012 r. do godz. 10.00 2. Wadium może być wniesione w: ­ pieniądzu na rachunek Zamawiającego: ­ poręczeniach bankowych, ­ gwarancjach bankowych, ­ gwarancjach ubezpieczeniowych, ­ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie wykluczony z dalszego postępowania. 3. Wadium wpłacane w pieniądzu można wnieść na konto Zamawiającego w BGK I Oddział Warszawa konto nr 23 1130 1017 0020 0773 1220 0002 - przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. ­ Oryginał dokumentu potwierdzającego wpłatę lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty. ­ Wadium wnoszone w postaci gwarancji bankowej, lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku Wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium niezwłocznie, gdy zaistnieje jedna z następujących okoliczności (art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych) : ­ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ­ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, ­ Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, ­ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy j.w. (pkt. XIII SIWZ), nie złożył dokumentów o których mowa w pkt. IV, ppkt. 1-4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : ­ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ­ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ­ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości minimum 155 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia . Ocena według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. Ocena według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn.zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; Ocena według formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 155 000,00 zł ; a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 155 000,00 zł. Ocena według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony FORMULARZA OFERTY - zał. nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenie Wykonawcy, że do wykonania zamówienia użyje surowców i produktów dopuszczonych do stosowania na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących certyfikacji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) - zał. nr 5 do SIWZ. c) Kosztorys ofertowy d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium - kopia przelewu (zał. do oferty), w przypadku innych form oryginalny dokument dostarczony do Zamawiającego i złożony w sekretariacie, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. e) Wykaz podwykonawców - zał. Nr 6 do SIWZ f) Parafowany Wzór umowy - zał. Nr 7 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy uzasadnione niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zachowanie prawidłowej technologii realizowanych robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmokotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa Mokotów ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2012 godzina 10:00, miejsce: SZPZLO Warszawa Mokotów ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, sekretariat II p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ KIELECKA elewacja+wzór umowy
Zał. nr 1 Formularz ofertowy KIELECKA elew
Zał. nr 2 Oświadczenie KIELECKA elew
Zał. nr 2a do SIWZ - Ośw. art 24 elew
Zał. nr 3 Wykaz robót KIELECKA elew
Zał. nr 4 Wykaz personelu KIELECKA elew
Zał. nr 5 Oświad. o surowcach KIELECKA elew
Zał. nr 6 Wykaz podwykonawców - KIELECKA elew
Kielecka Dokumentacja
Kielecka Przedmiar robót