BIP.gov.pl

Dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o oachronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13, zwany dalej „SZPZLO Warszawa-Mokotów”. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, mailowo: biuro@zozmokotow.pl, telefonicznie: 22 541-72-70. 2.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, mailowo: iod@zozmokotow.pl. 3.
 3. SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, dla celów:
  a) oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje,
  b) oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, którego dotyczy aplikacja,
  c) wyboru odpowiedniej osoby do pracy w SZPZLO Warszawa-Mokotów.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest/są:
  a) przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia oraz art. 22¹ § 1 i 2 kp tj. przetwarzanie potrzebne jest do zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez osobę aplikującą; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym w zakresie danych takich jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dane przetwarzane są, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
  b) zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych, jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez osobę aplikującą; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym w zakresie danych takich jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Prosimy wówczas o zamieszczenie następującej klauzuli „Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SZPZLO Warszawa-Mokotów z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym”.
  c) uzasadniony interes SZPZLO Warszawa-Mokotów, w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
 6. Jeśli wyraża Pani/Pan wolę uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych SZPZLO Warszawa-Mokotów prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści: „Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SZPZLO Warszawa-Mokotów również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych”. Dane zgromadzone dla realizacji przyszłych procesów przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
 7. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców. Zebrane w procesie rekrutacyjnym SZPZLO Warszawa-Mokotów dane osobowe będą przekazywane podmiotom zaopatrującym SZPZLO Warszawa-Mokotów w rozwiązania techniczne. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych
  b) prawo żądania sprostowania danych osobowych
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy SZPZLO Warszawa-Mokotów przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od SZPZLO Warszawa-Mokotów Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SZPZLO Warszawa-Mokotów przesłał je do innego administratora. Jednakże SZPZLO Warszawa-Mokotów zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
 9. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w dokumentach aplikacyjnych, inne niż: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez osobę aplikującą; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny SZPZLO Warszawa-Mokotów, adres e-mailowy, lub osobiście w SZPZLO Warszawa-Mokotów.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 11. Podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym.
 12. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 6217
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów