BIP.gov.pl

Inf. dot. przetw. danych osobowych w ramach nagrywania rozmów tel. obejmujących wybrane nr tel.


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) Zamawiający informuje, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13 (zwany dalej także „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, mailowo: biuro@zozmokotow.pl, telefonicznie: 22 541-72-70. 
 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, mailowo: iod@zozmokotow.pl 
 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) przetwarzanie danych osobowych w zakresie informacji udzielonych w  celu umówienia się na wizytę do pracowni USG – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz 9 ust. 2 lit. h) RODO
b) przetwarzanie danych osobowych udzielonych w podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. celem umożliwienia oceny rozmowy w zakresie jej przebiegu na wypadek sytuacji spornych pomiędzy SZPZLO Warszawa-Mokotów, a pacjentem oraz w celu kontroli udzielania informacji przez personel SZPZLO Warszawa-Mokotów.

Cel przetwarzania danych osobowych:
a) umówienie się Pani/Pana na wizytę do pracowni USG
b) ocena rozmowy w zakresie jej przebiegu na wypadek sytuacji spornych pomiędzy SZPZLO Warszawa-Mokotów, a rozmówcą,
c) kontroli udzielania informacji przez personel SZPZLO Warszawa-Mokotów. 
 

Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Zamawiającym, w ramach określonych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem Zamawiającego,
​b) podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego.
 

Okres przechowywania przez Zamawiającego pozyskanych danych osobowych: 6 miesięcy od momentu nagrania (zarejestrowania) rozmowy telefonicznej.
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy SZPZLO Warszawa-Mokotów przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym obsługę telefoniczną obejmującą wybrane numery telefonów. 
 

W trakcie przetwarzania, przez Administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
​ 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 6378
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów