BIP.gov.pl

Informacja dla osób składających wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej


 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:

 

 

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, mailowo: biuro@zozmokotow.pl, telefonicznie: 22 541-72-70.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, mailowo: iod@zozmokotow.pl. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych: rozpoznanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej. 

 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Administrator będzie przechowywać dane osobowe zgodnie z okresem wynikającym z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów (5 lat od końca roku, w którym nastąpiło ostateczne załatwienie danej sprawy), a także przez okres ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione przepisami prawa, inne niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, osoby upoważnione lub uprawnione przepisami prawa do odbioru dokumentacji medycznej objętej wnioskiem, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: a) dostępu do danych osobowych, b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

Podanie danych osobowych podyktowane jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością realizacji wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. 

 

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 6665
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów