BIP.gov.pl

Rozpatrywanie pism, wniosków, prowadzenie postępowań


Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów, 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13, zwany dalej „SZPZLO Warszawa - Mokotów” lub „Administratorem”.
  Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl, - telefonicznie: 22 541-72-70
   
 2. SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - przez e-mail: iod@zozmokotow.pl
   
 3. SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów: a) realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
  b) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest/są:
  a) przepisy prawa (w tym Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej)
  b) uzasadniony interes SZPZLO Warszawa-Mokotów, w sytuacji ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
   
 5. SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji spraw a po tym czasie przez okres archiwizacji lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
   
 6. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców
  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SZPZLO Warszawa-Mokotów uczestniczącym w wykonywaniu działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów tj. dostawcom usług zaopatrujących SZPZLO Warszawa-Mokotów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
  2) podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
  3) podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek
   
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych
  b) prawo żądania sprostowania danych osobowych
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy SZPZLO Warszawa – Mokotów przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
   
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
   
 9. Podanie danych osobowych podyktowane jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.
   
 10. W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów, nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
   
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 6841
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów