BIP.gov.pl

Konkursy – najem/dzierżawa


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu konkursowego na wynajem lub dzierżawę powierzchni użytkowej jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów, 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13, zwanym dalej „SZPZLO Warszawa - Mokotów”.
  Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl,
  - telefonicznie: 22 541-72-70

 2. SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - przez e-mail: iod@zozmokotow.pl

 3. SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, dla celów oceny złożonej w postępowaniu oferty pod kątem spełnienia kryteriów ogłoszenia o przeprowadzeniu postępowania konkursowego, kryteriów Informatora Konkursowego oraz wyłonienia oferenta, z którym SZPZLO Warszawa-Mokotów podpisze umowę.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest/są:
  a) przepisy prawa (w tym Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym)
  b) uzasadniony interes SZPZLO Warszawa-Mokotów, w sytuacji ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

 5. SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, które mogą wynikać z przeprowadzonego postępowania konkursowego.

 6. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych
  b) prawo żądania sprostowania danych osobowych
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy SZPZLO Warszawa – Mokotów przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

 9. Podanie danych osobowych zawartych w ofercie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w konkursie ofert.

 10. W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów, nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 7096
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów