BIP.gov.pl

Klauzula informacyjna – przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:

 

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, zwany dalej „Administratorem” lub „SZPZLO Warszawa-Mokotów”
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
- adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl
- telefonicznie: 22 541-72-70

 

Inspektor ochrony danych
SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
- przez e-mail: iod@zozmokotow.pl

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
1) Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: wszczęcie oraz prowadzenie postępowania skargowego i wnioskowego
2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w zakresie obowiązków wynikających z przepisów (w tym Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków)

 

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane
SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.

 

Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców
Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SZPZLO Warszawa-Mokotów uczestniczącym w wykonywaniu działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów tj. dostawcom usług zaopatrujących SZPZLO Warszawa-Mokotów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami,
2) podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim,
3) podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych podyktowane jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.

 

W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 7003
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów