BIP.gov.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostawców, kontrahentów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2016 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, zwany dalej „SZPZLO Warszawa-Mokotów” lub „Administratorem”
  Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl,
  - telefonicznie: 22 541-72-70
   
 2. Inspektor ochrony danych
  SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - przez e-mail: iod@zozmokotow.pl
   
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  1) SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, dla celów:
  • zawarcia, wykonywania, rozliczania umowy
  • korzystania z praw i wykonywania obowiązków stron umowy
  • prowadzenia dokumentacji umowy
  • Obsługi finansowej i administracyjnej umowy
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
  2) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest/są:
  • przepisy prawa (m.in. przepisy podatkowe, o rachunkowości)
  • prawnie uzasadnione interesy Administratora, tj. ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
  • zawarcie i wykonanie umowy, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków stron (realizacja umowy)
    
 4. Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane
  Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zaś:
  1) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności związanych ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, które mogą wynikać z umowy
  2) zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych
   
 5. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców
  1) Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.
  2) świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, prawne i windykacyjne 3) podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim
   
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych
  2) prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma także zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy SZPZLO Warszawa-Mokotów przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z ust. 3 punktem 2) lit. b) niniejszej klauzuli informacyjnej
  6) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od SZPZLO Warszawa-Mokotów Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SZPZLO Warszawa-Mokotów przesłał je do innego administratora. Jednakże SZPZLO Warszawa-Mokotów zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
   
 8. Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy z SZPZLO Warszawa-Mokotów.
   
 9. W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów, nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje Państwa dotyczące nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 07.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Dokument z dnia: 07.07.2023
Dokument oglądany razy: 6961
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów