bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna – przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów z siedzibą przy ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”
  Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - adres e-mail: biuro@zozmokotow.pl,
  - telefonicznie: 22 541-72-70

 2. Inspektor ochrony danych
  SZPZLO Warszawa-Mokotów wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa
  - przez e-mail: iod@zozmokotow.pl

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  1) Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: wszczęcie oraz prowadzenie postępowania skargowego i wnioskowego
  2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w zakresie obowiązków wynikających z przepisów (w tym ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego)

 4. Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane
  SZPZLO Warszawa-Mokotów będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.

 5. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców
  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SZPZLO Warszawa-Mokotów uczestniczącym w wykonywaniu działalności SZPZLO Warszawa-Mokotów tj. dostawcom usług zaopatrujących SZPZLO Warszawa-Mokotów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
  2) podmiotom uprawnionym przepisami prawa, innym niż organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
  3) podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych
  2) prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3) prawo żądania usunięcia danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania.
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych podyktowane jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.

 9. W trakcie przetwarzania, przez SZPZLO Warszawa-Mokotów nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


Opublikował: Sylwia Górzkowska
Publikacja dnia: 30.05.2018
Podpisał: Sylwia Górzkowska
Dokument z dnia: 30.05.2018
Dokument oglądany razy: 103