bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne-RTG Soczi

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: SZPZLO Warszawa-Mokotów

OGŁOSZENIE
DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:
art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) ogłaszam:

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie RTG - opis zdjęć w Przychodni przy ul. Soczi 1 w Warszawie

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są: cena za godzinę pracy, doświadczenie w realizacji świadczeń..

Czas trwania umowy: od 10.06.2013 r. do 31.05.2014 r.

Informacje o warunkach konkursów, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 203, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 80, 22 541 72 70 wew. 211 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 20.05.2013 r. do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – RTG Soczi”

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 20.05.2013 r.
RTG - opis (Soczi) godz. 11.00-11.29

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 27.05.2013 r. o godz. 15.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

Pliki do pobrania:

RTG opis Soczi

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 15.05.2013
Dokument oglądany razy: 284