bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13
OGŁOSZENIE DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:

art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) zarządzam, co następuje:

  1. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie POZ dla dzieci w Przychodni przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie,
  2. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie okulistyki dziecięcej w Przychodni przy ul. Kieleckiej 27 w Warszawie,
  3. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie neurologii dziecięcej w Przychodni przy ul. Kieleckiej 27 w Warszawie,
  4. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie kardiologii dziecięcej w Przychodni przy ul. Kieleckiej 27 w Warszawie,
  5. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie kardiologii(+ holter) w Przychodni przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie,

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są dla konkursu 1: cena za godzinę pracy, kwalifikacje zawodowe; dla konkursów 2, 3, 4, 5: cena za punkt, kwalifikacje zawodowe,

Czas trwania umów dla konkursów: od 01.03.2013 do 28.02.2014

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 212, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 81, 22 541 72 70 wew. 212 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 12.02.2013 r. do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – np. POZ”

Konkursy zostaną przeprowadzone w dniu 12.02.2013 r. w następujących godzinach:

w zakresie POZ dla dzieci (Jadźwingów) godzina 11.00 - 11.29

w dziedzinie okulistyki dziecięcej (Kielecka) godzina 11.30 - 11.59

w dziedzinie neurologii dziecięcej (Kielecka) godzina 12.00 - 12.29

w dziedzinie kardiologii dziecięcej (Kielecka) godzina 12.30 - 12.59

w dziedzinie kardiologii (w tym porady z badaniem holtera) (Jadźwingów) godzina 13.00 - 13.29

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 20.02.2013 r. o godz. 15.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

Pliki do pobrania:

1. POZ dzieci Jadźwingów
2. Okulista dziecięca Kielecka
3. Neurologia dziecięca Kielecka
4.Kardiologia dziecięca Kielecka
5. Kardiologia Jadźwingów

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 17.01.2013
Dokument oglądany razy: 431