bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przeprowadzenie postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW
OGŁOSZENIE DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE
ul. Madalińskiego 13
w sprawie: zmiany terminów postępowań konkursowych


Udzielający zamówienie przesuwa termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych na podstawie Zarządzenia nr 121/2012 z dnia 03.10.2012 dotyczących wykonywania badań diagnostycznych okulistycznych (HRT II + opis, GDX VCC + opis, USG gałek ocznych i oczodołów + opis, OCT + opis, pachymetria)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2012 r. o godzinie 10.00

Nowy termin rozstrzygnięcia konkursów: dnia 23.10.2012 r. o godz. 11.00.

Czas trwania umowy dla ww. konkursu ustala się na okres: od 05.11.2012 do 31.10.2013.

Pozostałe warunki konkursu nie ulęgają zmianie

OGŁOSZENIE DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:
art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) zarządzam, co następuje:

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie objętym niniejszym konkursem na wykonywanie badań diagnostycznych okulistycznych (HRT II + opis, GDX VCC + opis, USG gałek ocznych i oczodołów + opis, OCT + opis, pachymetria)

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są: cena za pakiet, doświadczenie w realizacji badań

Czas trwania umów: od 01.11.2012 do 31.10.2013,

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 212, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 80, 22 541 72 71 wew. 211 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 10.10.2012 r. do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem. „Konkurs – okulistyka”

Konkurs zostanie przeprowadzone w dniu 11.10.2012 r. o godzinie 10.00

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursu: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 19.10.2012 r. o godz. 14.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

Pliki do pobrania:

1.Okulistyka

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 03.10.2012
Dokument oglądany razy: 371