bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13
OGŁOSZENIEDYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE
ul. Madalińskiego 13
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:

art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) zarządzam, co następuje:

  1. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – gastroenterologii (porady) w Przychodni Lekarskiej przy ul. Madalińskiego 13 Warszawie
  2. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – gastroenterologii (gastroskopia i kolonoskopia) w Przychodni Lekarskiej przy ul. Madalińskiego 13 Warszawie

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są dla konkursu 1 i 2: cena za punkt, dostępność wynikająca z godzinowego wymiaru pracy, kwalifikacje zawodowe

Czas trwania umów: od 05.11.2012 do 31.10.2013,

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 212, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 80, 22 541 72 71 wew. 211 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 17.10.2012 r. do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: np. „Konkurs – gastroenterologia porady”

Konkursy zostaną przeprowadzone w dniu 17.10.2012 r. w następujących godzinach:

w dziedzinie gastroenterologii (porady) Madalińskiego 13 godzina 11.00 - 11.29

w dziedzinie gastroenterologii (endoskopia) Madalińskiego 13 godzina 11.30 - 11.59

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 24.10.2012 r. o godz. 14.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

Pliki do pobrania:

1.Gastroenterologia Porady Madalińskiego

2. Gastroenterologia Endoskopia Madalińskiego

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 10.10.2012
Dokument oglądany razy: 327