bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

przeprowadzenie postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: SZPZLO Warszawa-Mokotów

OGŁOSZENIE
DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne

Na podstawie:
art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) zarządzam, co następuje:

1. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej lub podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 lit. a ustawy o działalności leczniczej w formie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie objętym niniejszym konkursem na wykonywanie badań diagnostycznych (badania histopatologiczne)
2. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej lub podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 lit. a ustawy o działalności leczniczej w formie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie objętym niniejszym konkursem na wykonywanie badań diagnostycznych (badania cytologiczne ginekologiczne)

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są dla konkursów 1, 2 cena za badanie, doświadczenie w realizacji świadczeń;

Czas trwania umów: od 01.10.2012 do 30.09.2013

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 212, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 81, 22 541 72 70 wew. 212 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 12.09.2012 r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – np. badania cytologia”

Konkursy zostaną przeprowadzone w dniu 12.09.2012 r. w następujących godzinach:
w zakresie badań histopatologicznych godzina 13.30 – 13.59
w zakresie badań cytologicznych ginekologicznych godzina 14.00 – 14.29

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 20.09.2012 r. o godz. 14.00.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

Pliki do pobrania:

1. Histopatologia
2. Cytologia ginekologiczna

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 05.09.2012
Dokument oglądany razy: 339