bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13
OGŁOSZENIEDYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:

art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) zarządzam, co następuje:

  1. konkurs na wykonywanie badań diagnostycznych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w dziedzinie badań mykologicznych dla placówek SZPZLO Warszawa – Mokotów w Warszawie
  2. konkurs na wykonywanie badań diagnostycznych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w dziedzinie badań ENG i EMG dla placówek SZPZLO Warszawa – Mokotów w Warszawie

Ustala się kryterium oceny ofert: cena za jedno badanie (przewidywana ilość badań EMG, ENG to 250, a badań mykologicznych – 1000. Ilość ta jest orientacyjna. Przyjmujący zamówienie nie będzie wnosił roszczeń z tytułu wykonania innej niż podana ilości badań.

Czas trwania umów dla konkursów: od 16.08.2012 do 31.08.2013.

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 212, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 81, 22 541 72 70 wew. 212 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl w zakładce „konkursy”.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 8.08.2012 r. do godz. 09.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – np. mykologia”

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 9.08.2012 r. o godz. 10.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Otwarcie ofert dokonywane jest w dniu 8.08.2012 r. w następujących godzinach:

w dziedzinie badań mykologicznych godzina 10.15

w dziedzinie badań ENG, EMG godzina 10.30

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

Pliki do pobrania:

1. Warunki konkursu ENG, EMG
2. Warunki konkursu Mykologia

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 06.08.2012
Dokument oglądany razy: 325