bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przeprowadzenie postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA MOKOTÓW

OGŁOSZENIE

DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13

w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:

– art. 35 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14 z 2007 r. poz. 89 z późn. zm.),

– § 4 i § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. 93 poz. 592) zarządzam, co następuje:

1. Ogłaszam konkurs na realizację świadczeń programu zdrowotnego „Zdrowy Uczeń” w 2011 roku, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IX/162/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dn. 10 lutego 2011 roku, udzielanym w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic Warszawa-Mokotów i Warszawa-Wilanów m. st. Warszawy

2. Ogłaszam konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie POZ

- w dziedzinie medycyny rodzinnej

- w dziedzinie chorób wewnętrznych

– w dziedzinie pediatrii

3. Ogłaszam konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

- w dziedzinie chirurgii ogólnej

- w dziedzinie diabetologii

- w dziedzinie kardiologii dziecięcej

- w dziedzinie kardiologii

- w dziedzinie pulmonologii dziecięcej

4. Ogłaszam konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie diagnostyki

- w zakresie USG

- w zakresie RTG (opis zdjęć)

5. Ogłaszam konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie medycyny pracy

6. Ogłaszam konkurs na realizację świadczeń programu opieki zdrowotnej nad kombatantami, szczegółowo określonego w Uchwale V/69/2010 Rady m. st. Warszawy z dn. 16 grudnia 2010 r. przez lekarzy prowadzących indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską

- w dziedzinie okulistyki

7. Ogłaszam konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie okulistyki zlecanych w ramach medycyny pracy wykonywanych przez indywidualne lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w siedzibie Udzielającego

8. Ogłaszam konkurs na realizację świadczeń programu zdrowotnego „Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych krzyżowo, osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc oraz pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym” w 2011 roku, szczegółowo określonego w Uchwale Nr IX/163/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dn. 10 lutego 2011 roku przez psychologów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ww. świadczeń.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla konkursu 1 obejmuje liczbę ok. 5 830 pacjentów, dla konkursów 2, 3, 4, 5, 7 obejmuje liczbę ok. 230 000 pacjentów, dla konkursu 6 obejmuje liczbę 2 400 pacjentów, dla konkursu 8 obejmuje liczbę ok. 1 500 pacjentów.

Czas trwania umowy – dla konkursów 1, 6 i 8 od daty zawarcia do 31.12.2011 r, dla konkursów 2, 3, 4, 5 i 7 od 01.04.2011 do 31.03.2012

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 212, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 81, 22 541 72 70 wew. 212, oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 15.03.2011 r. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Zdrowy Uczeń”

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 17.03.2011 r. o godz. 12.00

Konkursy zostaną przeprowadzone w dniu 16.03.2011 r. w następujących godzinach:

w zakresie programu „Zdrowy uczeń” otwarcie godz. 09.00

w dziedzinie medycyny rodzinnej otwarcie godz. 09.15

w dziedzinie chorób wewnętrznych otwarcie godz. 09.30

w dziedzinie pediatrii otwarcie godz. 09.45

w dziedzinie chirurgii ogólnej otwarcie godz. 10.00

w dziedzinie diabetologii otwarcie godz. 10.15

w dziedzinie kardiologii dziecięcej otwarcie godz. 10.30

w dziedzinie kardiologii otwarcie godz. 10.45

w dziedzinie pulmonologii dziecięcej otwarcie godz. 11.00

w dziedzinie diagnostyki USG otwarcie godz. 11.15

w zakresie diagnostyki RTG (opis zdjęć) otwarcie godz. 11.30

w zakresie medycyny pracy otwarcie godz. 11.45

w dziedzinie okulistyki (kombatanci) otwarcie godz. 12.00

w dziedzinie okulistyki (w ramach medycyny pracy) otwarcie godz. 12.15

w zakresie programu „Opieka terapeutyczna….. otwarcie godz. 12.30

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej i protestów do Dyrektora SPZZLO w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia konkursu.

Pliki do pobrania:

Warunki i oferta Zdrowy Uczeń

Warunki i oferta POZ

Warunki i oferta Specjalistyka

Warunki i oferta Diagnostyka

Warunki i oferta Medycyna Pracy

Warunki i oferta Specjalistyka Kombatanci

Warunki i oferta Specjalistyka - okulistyka - Medycyna Pracy

Warunki i oferta Opieka Specjalistyczna

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 362