bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 1

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: SZPZLO Warszawa-Mokotów

 
OGŁOSZENIE
DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE
ul. Madalińskiego 13

w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłaszam

1. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
w zakresie USG dla dorosłych w Przychodniach Lekarskich przy ul. Kolegiackiej 3, przy ul. Chełmskiej 13/17 oraz przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie
2. konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego
w dziedzinie neurologii w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Jadźwingów 9 w Warszawie

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są dla konkursu 1: cena za pakiet, kwalifikacje zawodowe, dla konkursu 2: cena za punkt, kwalifikacje zawodowe

Czas trwania umów: od 10.01.2017 r. do 31.12.2018 r.,

Informacje o warunkach konkursów, formularz ofert, projekt umowy udostępniane są
w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 203, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 80, 22 541 72 70 wew. 211 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 20.12.2016r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „USG dla dorosłych Kolegiacka/Chełmska/Jadźwingów”

Rozpoczęcie konkursów i otwarcie ofert w dniu 20.12.2016 r.
USG dorośli (Kolegiacka/Chełmska/Jadźwingów) godz. 12.30
neurologia (Jadźwingów) godz. 13.00

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów:
w siedzibie Udzielającego zamówienia
w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 30.12.2016 r. o godz. 14.30. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu, składania ofert, przeprowadzenia postępowania konkursowego i rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów


Pliki do pobrania:

20161214.2._neurologia_Jadzwingow

20161214.1__USG_dorosli


Warszawa, 30.12.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA MOKOTÓW W WARSZAWIE

ul. Madalińskiego 13

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzenia konkursu ogłoszonego w dniu 14.12.2016 r. na:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie USG dla dorosłych w Przychodniach Lekarskich przy ul. Kolegiackiej 3, przy ul. Chełmskiej 13/17 oraz przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie wybrano ofertę p. Mateusza Płazy (zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu komisji konkursowej).

2.udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego w dziedzinie neurologii w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Jadźwingów 9 w Warszawie wybrano ofertę p. Kamili Bojakowskiej (zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu komisji konkursowej).

Opublikował: Paweł Biernat
Publikacja dnia: 14.12.2016
Dokument oglądany razy: 336