bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

konkurs - Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: SZPZLO Warszawa-Mokotów

  OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE, UL. MADALIŃSKIEGO 13

Ogłasza konkursy ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie realizacji świadczeń programu zdrowotnego w 2015 roku: „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia” - szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/235/2015 rady miasta stołecznego warszawy z dn.28.05.2015.

 


Programy mogą być wykonywane przez podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Czas trwania umowy: Od daty zawarcia do 28 listopada 2015 r.

Podstawa prawna: Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Sposób udostępnienia dokumentów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty:

Dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia oferty, tj.:

  • szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie realizacji wyżej wymienionych programów

  • formularz ofertowy,

  • wzór umowy,

  • regulamin komisji konkursowej

dostępne są w siedzibie SZPZLO Warszawa Mokotów, tj.: 02-513 Warszawaul. Madalińskiego 13, pok. 213, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 31, 22 541 72 70 wew. 212 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl w zakładce „konkursy”.

Miejsce i termin składania ofert: w siedzibieSZPZLO Warszawa-Mokotów, tj.: 02-513 Warszawaprzy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 201 do dnia 24.09.2015 r. do godz. 14.00. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z właściwym dla oferty napisem:

  • Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie realizacji programu zdrowotnego „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia - nie otwierać przed dniem 24.09.2015 r. do godz. 14:30”

Miejsce i data otwarcia ofert:W siedzibie SZPZLO Warszawa Mokotów, tj.: 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 13 pok. 213 dnia 24.09.2015 r. o godz. 14.30.

W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienia wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Miejsce i data rozstrzygnięcia konkursu: w siedzibie SZPZLO Warszawa-Mokotów, tj.: 02-513 Warszawaul. Madalińskiego 13, dnia 25.09.2015 r. o godz. 08.30.

Udzielający Zamówienia zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyn.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Okres związania z ofertą: Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Tryb składania protestów i odwołań: W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

 

 Pliki do pobrania:

SWKO Nadciśnienie _2015 -21.09-2015 - poprawki
Załącznik ZS-23092015
zarządzenie nr 136 konkurs program promocji zdrowia

 

 

Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 23.09.2015
Dokument oglądany razy: 247