bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne w zakresie USG ginekologiczne w Przychodniach Lekarskich przy ul. Jadźwingów 9 i Przyczółkowa 33 w zakresie neurologii w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jadźwingów 9

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: SZPZLO Warszawa - Mokotów

Warszawa 05.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE

ul. Madalińskiego 13

w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.618) ogłaszam:

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie USG ginekologiczne w Przychodniach Lekarskich przy ul. Jadźwingów 9 i Przyczółkowa 33 w Warszawie.
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie neurologii w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie.

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są dla konkursu 1: cena za pakiet badań, doświadczenie zawodowe, dla konkursu 2 cena za punkt, kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania umów: dla konkursu 1od 28.08.2015 r. do 31.08.2016 r., dla konkursu nr 2 od 25.08.2015 r. do 31.08.2016 r.

Informacje o warunkach konkursów, formularz ofert, projekt umowy udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 203, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 80, 22 541 72 70 wew. 211 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl .

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 07.08.2015 r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – np. USG GIN Jadz-Przy”

Rozpoczęcie konkursów i otwarcie ofert w dniu 07.08.2015 r.

USG GIN (Jadźwingów i Przyczółkowa) godz. 12.30

neurologia (Jadźwingów) godz. 13.00

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 17.08.2015 r. o godz. 15.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu, składania ofert, przeprowadzenia postępowania konkursowego i rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

 

Pliki do pobrania:

Neurologia Jadźwingów
USG ginekologiczne Jadźwingów Przyczółkowa

Opublikował: Paweł Biernat
Publikacja dnia: 05.08.2015
Dokument oglądany razy: 228