bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs - neurologia-Chełmska, neurologia dziecięca-Kielecka, chirurgia naczyniowa-Malczewskiego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: SZPZLO Warszawa-Mokotów

OGŁOSZENIE

DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE

ul. Madalińskiego 13

w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:

art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.618) ogłaszam:

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
w dziedzinie neurologii w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chełmskiej 13/17 w Warszawie

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
w dziedzinie neurologii dziecięcej w Przychodniach Lekarskich przy ul. Kieleckiej 27
w Warszawie

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych nie objętych finansowaniem ze środków publicznych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie konsultacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Przychodni przy ul. Malczewskiego 47a w Warszawie

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są dla konkursów 1 i 2: cena za punkt, kwalifikacje zawodowe, dla konkursu 3: cena za konsultację, kwalifikacje zawodowe

Czas trwania umów: od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r

Informacje o warunkach konkursów, formularz ofert, projekt umowy udostępniane są
w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 203, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 80, 22 541 72 70 wew. 211 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 01.06.2015 r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – np. neurologia Chełmska”

Rozpoczęcie konkursów i otwarcie ofert w dniu 01.06.2015 r.

neurologia (Chełmska) godz. 12.30

neurologia dziecięca (Kielecka) godz. 13.00

chirurgia naczyniowa - konsultacje (Malczewskiego) godz. 13.30

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów:w siedzibie Udzielającego zamówienia
w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 08.06.2015 r. o godz. 15.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu, składania ofert, przeprowadzenia postępowania konkursowego i rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

Pliki do pobrania:

1. Neurologia Chełmska
2. neurologia dziecięca Kielecka
3. chirurgia naczyniowa Malczewskiego

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 25.05.2015
Dokument oglądany razy: 241