bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne POZ Iwicka

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: SZPZLO Warszawa-Mokotów

OGŁOSZENIE

DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE

ul. Madalińskiego 13

w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Warszawa 11.06.2014 r.

OGŁOSZENIE

DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE

ul. Madalińskiego 13

 

w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne

Na podstawie:

art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) ogłaszam:

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie POZ w Przychodni Lekarskiej przy ul. Iwickiej 19 w Warszawie

 

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są: cena za godzinę, kwalifikacje zawodowe

 

Czas trwania umów dla konkursu: 10.07.2014 r. do 30.06.2015 r.,

 

Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert, projekt umowy udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 203, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 80, 22 541 72 70 wew. 211 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl .

 

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 18.06.2014 r. do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – POZ Iwicka”

 

Rozpoczęcie konkursu i otwarcie ofert w dniu 18.06.2014 r. o godzinie 11.00

           

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursu: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 25.06.2014 r. o godz. 15.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu, składania ofert, przeprowadzenia postępowania konkursowego i rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu

 

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

 

Pliki do pobrania:

  POZ Iwicka

Opublikował: Paweł Biernat
Publikacja dnia: 12.06.2014
Dokument oglądany razy: 251