bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13 w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne dermatologia Jadzwingów POZ chełmsk

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: SZPZLO Warszawa - Mokotów

 OGŁOSZENIE

DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE

ul. Madalińskiego 13

 w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


 Warszawa 04.06.2014 r.

 OGŁOSZENIE

DYREKTORA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE

ul. Madalińskiego 13

 w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne

Na podstawie:

art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) ogłaszam:

  1. 1.konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie dermatologii (1) w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie
  2. 2.konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie dermatologii (2) w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jadźwingów 9 w Warszawie
  3. 3.konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie neurologii w Przychodni Lekarskiej przy ul. Soczi 1 w Warszawie
  4. 4.konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie POZ w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chełmskiej 13/17 w Warszawie
  5. 5.konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dziedzinie pediatrii w Przychodni Lekarskiej przy ul. Chełmskiej 13/17 w Warszawie

 

Ustala się kryterium oceny ofert, którymi są dla konkursów 1, 2 i 3: cena za punkt, kwalifikacje zawodowe, dla konkursów 4 i 5 : cena za godzinę, kwalifikacje zawodowe

 

Czas trwania umów dla konkursów 1,3,4 i 5: 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r., dla konkursu 2: od 30.07.2014 do 30.06.2015 r.

 

Informacje o warunkach konkursów, formularz ofert, projekt umowy udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 203, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 80, 22 541 72 70 wew. 211 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl.

 

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 12.06.2014 r. do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – np. dermatologia Jadźwingów”

 

Rozpoczęcie konkursów i otwarcie ofert w dniu 12.06.2014 r.

dermatologia (1) (Jadźwingów)                                                                                 godz.   11.00

dermatologia (2) (Jadźwingów)                                                                                 godz.   11.30

neurologia (Jadźwingów)                                                                                          godz.   12.00

POZ (Chełmska)                                                                                                       godz.   12.30

pediatria (Chełmska)                                                                                                godz.   13.00

           

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 23.06.2014 r. o godz. 15.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu, składania ofert, przeprowadzenia postępowania konkursowego i rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu

 

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Dermatologia Jadźwingów (1)

Dermatologia Jadźwingów (2)

Neurologia Soczi

POZ Chełmska

Pediatria Chełmska

 

Opublikował: Paweł Biernat
Publikacja dnia: 04.06.2014
Dokument oglądany razy: 295