bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

konkurs - zdrowy uczeń 2014

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: SZPZLO Warszawa-Mokotów

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - MOKOTÓW W WARSZAWIE, UL. MADALIŃSKIEGO 13


Ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie realizacji świadczeń programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w 2014 roku, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr L/1940/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 30.01.2014 roku, udzielanym w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic Warszawa-Mokotów i Warszawa-Wilanów m. st. Warszawy, wykonywanych przez podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Czas trwania umowy: Od daty zawarcia do 31 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna: Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Sposób udostępnienia dokumentów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty:

Dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia oferty, tj.:
• szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie realizacji świadczeń programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w 2014 roku
• formularz ofertowy,
• wzór umowy,
• regulamin komisji konkursowej

dostępne są w siedzibie SZPZLO Warszawa Mokotów, tj.: 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 13, pok. 213, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22 541 72 81, 22 541 72 70 wew. 212 oraz na stronie SZPZLO www.zozmokotow.pl w zakładce „konkursy”.

Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie SZPZLO Warszawa-Mokotów, tj.: 02-513 Warszawa przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 1 do dnia 10.03.2014 r. do godz. 14.00. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: “ Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie realizacji programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w 2014 roku - nie otwierać przed dniem 10.03.2014 godz. 14:30”.

Miejsce i data otwarcia ofert: W siedzibie SZPZLO Warszawa Mokotów, tj.: 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 13 pok. 213 dnia 10.03.2014 r. o godz. 14.30.

W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienia wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Miejsce i data rozstrzygnięcia konkursu: w siedzibie SZPZLO Warszawa-Mokotów, tj.: 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 13, dnia 17.03.2014 r. o godz. 14.30.

Udzielający Zamówienia zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyn.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu: komunikat na stronie internetowej SZPZLO oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Okres związania z ofertą: Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Tryb składania protestów i odwołań: W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora SZPZLO Warszawa – Mokotów.

Pliki do pobrania:

Zdrowy uczeń 2014

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 03.03.2014
Dokument oglądany razy: 268