bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

1. Konkurs na realizację świadczeń programu opieki zdrowotnej nad kombatantami 2. Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez indywidualne lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 3. Konkurs na udzielanie ambu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-MOKOTÓW W WARSZAWIE

DYREKTOR SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-MOKOTÓW W WARSZAWIE ul. Madalińskiego 13

Ogłasza:

1. konkurs na realizację świadczeń programu opieki zdrowotnej nad kombatantami, szczegółowo określonego w Uchwale nr V/69/2010 Rady m. st. Warszawy z dn. 16 grudnia 2010 r. w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wykonywanej w ramach specjalistycznych indywidualnych praktyk lekarskich

- w dziedzinie ortopedii

- w dziedzinie chirurgii

- w dziedzinie kardiologii

- w dziedzinie gastroenterologii

- w dziedzinie urologii

- w dziedzinie neurologii

- w dziedzinie otolaryngologii

- w dziedzinie rehabilitacji

- w dziedzinie okulistyki

2. konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez indywidualne lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie POZ:

- w dziedzinie medycyny rodzinnej

- w dziedzinie chorób wewnętrznych

3. konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez indywidualne lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

- w dziedzinie psychologii

- w dziedzinie neurologii

- w dziedzinie okulistyki

- w dziedzinie kardiologii dziecięcej

- w dziedzinie kardiologii

- w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

- w dziedzinie pulmonologii dziecięcej


Czas trwania umowy – dla konkursu 1 od daty zawarcia do 31.12.2011 r, (z możliwością przedłużenia do 31.12.2013); dla konkursu 2 i 3 od daty zawarcia do 29.02.2012

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Madalińskiego 13, pok. 212, w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 849 67 52, 849 91 79 wew. 212, oraz na stronie internetowej SZPZLO: www.zozmokotow.pl

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13 w Sekretariacie pok. 201 do dnia 13.01.2011 r. do godz. 9.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Kombatanci specjalizacja................. (specjalność)” lub „Konkurs-………....(dziedzina specjalność)”

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Madalińskiego 13, dnia 14.01.2011 dla konkursu 1 o godz. 12.00, dla konkursu 2 o godz. 12.30, dla konkursu 3 o godz. 13.00.

Konkursy zostaną przeprowadzone w dniu 13.01.2011 r. w następujących godzinach:

Konkurs 1:

w dziedzinie ortopedii otwarcie godz. 10.00

w dziedzinie chirurgii otwarcie godz. 10.15

w dziedzinie kardiologii otwarcie godz. 10.30

w dziedzinie gastroenterologii otwarcie godz. 10.45

w dziedzinie urologii otwarcie godz. 11.00

w dziedzinie neurologii otwarcie godz. 11.15

w dziedzinie otolaryngologii otwarcie godz. 11.30

w dziedzinie rehabilitacji otwarcie godz. 11.45

w dziedzinie okulistyki otwarcie godz. 12.00

Konkurs 2

w dziedzinie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych otwarcie godz. 12.15

Konkurs 3

w dziedzinie psychologii otwarcie godz. 12.30

w dziedzin neurologii otwarcie godz. 12.45

w dziedzinie okulistyki otwarcie godz. 13.00

w dziedzinie kardiologii dziecięcej otwarcie godz. 13.15

w dziedzinie kardiologii otwarcie godz. 13.30

w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej otwarcie godz. 13.45

w dziedzinie pulmonologii dziecięcej otwarcie godz. 14.00

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej i protestów do Dyrektora SZPZLO w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia konkursu.

Pliki do pobrania:

Warunki POZ

Warunki i oferta Specjalistyka

Warunki i oferta Ambulatoryjne Kombatanci

Opublikował: Marek Szymański
Publikacja dnia: 07.01.2011
Dokument oglądany razy: 509